Parafia pw. Świetej Elżbiety Węgierskiej w Częstochowie

Menu


Modlitwy i pieśniteksty pieśni:

Litania do świętej Elżbiety

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Franciszku Seraficki,
Święta Elżbieto Węgierska,
Od dzieciństwa miłująca Boga całym sercem,
Rozmiłowana w Ewangelii i nią żyjąca,
Złączona z Chrystusem przez modlitwę i miłość,
Wierna córko świętego Franciszka,
Niezrównana naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu,
Gardząca przepychem świata,
Mistrzyni modlitwy i ofiary,
Obdarzona łaską mistycznej modlitwy,
Wrażliwa na nędzę i niedolę ludzką,
Usługująca ubogim i cierpiącym,
Całe mienie rozdająca potrzebującym,
Postami i pokutą wyniszczająca swe ciało,
Prześladowana przez rodzinę męża,
W krytycznej chwili obdarzona cudem róż,
Dziękująca Bogu za cierpienia i krzywdy,
Wzorze dobrej żony i matki,
Czuła opiekunko chorych i opuszczonych,
Pociecho ubogich i wydziedziczonych,
Matko wszystkich nędzarzy,
Niedościgniony wzorze tercjarzy,
Patronko nasza w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święta Elżbieto.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: (modlitwy do wyboru)

1. Boże, Ty obdarzyłeś świętą Elżbietę licznymi łaskami, a szczególnie łaską doskonałego naśladowania Chrystusa na wzór świętego Franciszka z Asyżu; daj nam za jej przyczyną godnie odpowiedzieć na powołanie nas do służby Bożej i przynieść owoce cnót chrześcijańskich, zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Najłaskawszy Boże, dzięki Twej łasce święta Elżbieta wśród bogactw i uciech światowych zajaśniała blaskiem niezwykłej świętości; spraw za jej wstawiennictwem, byśmy zwyciężyli wszelkie pokusy i gorliwie dążyli do świętości, jak nam nakazałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

/ tekst wg. www.katolik.pl /

Nowenna do świętej Elżbiety

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Panie Jezu Chryste, święta Elżbieta za wzorem świętego Ojca naszego Franciszka umiłowała Ciebie całym sercem i oddała Ci wszystkie dobra duchowe i doczesne, a w służbie najuboższym zajaśniała wszystkimi cnotami; spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego dostąpili chwały nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1 - 8 listopada
Święta Elżbieto, od zarania życia swoje serce kierowałaś do Boga, wszystko spełniałaś dla Pana Jezusa, przyjmując wolę rodziców i opiekunów jako Jego wolę. Już w dzieciństwie musiałaś opuścić rodzinny dom i zamieszkać w obcym kraju w domu przyszłego męża. Złożyłaś wtedy wielką ofiarę Twego serca z miłości rodziców. Uproś nam cnotę posłuszeństwa Woli Bożej wyrażoną przez wszystko, co nas spotyka. Amen.

Dzień 2 - 9 listopada
Święta Elżbieto, zawsze odznaczałaś się żywą wiarą, dlatego podczas sprawowania Eucharystii, pamiętając o męce Chrystusa, nie potrafiłaś nosić ozdób książęcych nakazanych obyczajem dworskim, co wzbudzało w Twej przybranej matce gniew i krzywdzące traktowanie. Uproś nam żywą wiarę i cnotę pobożności, by nasza postawa w czasie sprawowania Eucharystii i wobec Najświętszego Sakramentu była nacechowana uwielbieniem i głęboką czcią. Amen.

Dzień 3 - 10 listopada
Święta Elżbieto, Twoja miłość do Chrystusa wyrażała się w miłości bliźniego. Ludzie biedni, chrzy i głodni mieli w Tobie najczulszą matkę i opiekunkę. Nie było to dobrze widziane na zamku. Jedynie mąż Cię popierał. Ty jednak, z narażeniem na przykrości i cierpienia, spieszyłaś z pomocą wszystkim potrzebującym. Raz nawet, gdy byłaś śledzona, zostałaś osłonięta mocą cudu - Bóg zamienił w róże chleb, który niosłaś głodnym. Wstaw się za nami, by nasza miłość bliźniego była ofiarna, uprzedzająca i bezinteresowna. Amen.

Dzień 4 - 11 listopada
Święta Elżbieto, jako żona i matka wywiązywałaś się ze swoich obowiązków w sposób doskonały. Mąż doceniał Cię i kochał, ale jego rodzina z trudem Cię tolerowała. Oskarżana byłaś o trwonienie majątku dla nędzarzy. Gdy Twój mąż zmarł w czasie wyprawy krzyżowej, wygnano Cię z zamku. Poszłaś wtedy do kościoła franciszkanów, by odśpiewali "Te Deum" na podziękowanie Bogu za tę łaskę. Niech Twój wzniosły przykład i wstawiennictwo pomoże nam chętnie znosić krzyże i przeciwności życia, a nawet dziękować za nie Bogu. Amen.

Dzień 5 - 12 listopada
Święta Elżbieto, zachwycił Cię święty Franciszek z Asyżu - dusza tak Ci pokrewna. Poszłaś w jego ślady, wstępując do III Zakonu dla ludzi świeckich. Doskonale odczytałaś jego ideał i wcieliłaś go w życie. Pokora, ubóstwo, radosna prostota, służenie chorym i cierpiącym - to Twoje bogactwo duchowe, które codziennie składałaś w ofierze dla Chrystusa, który był Twoją najwyższą miłością. Jakże nam nieraz daleko do tego ideału. Uproś, aby nasze życie z dnia na dzień stawało się coraz bardziej podobne do Twojego. Amen.

Dzień 6 - 13 listopada
Święta Elżbieto, Twoje życie, tak pełne czynów dobroci i miłosierdzia, było jednocześnie przepojone modlitwą i zjednoczeniem z Bogiem. Twój spowiednik powiedział o Tobie, że pomimo tak czynnego życia byłaś obdarzona łaską kontemplacji w tak wysokim stopniu, że podobną rzadko można było spotkać. Uproś nam dar modlitwy i zjednoczenia z Bogiem. Amen.

Dzień 7 - 14 listopada
Święta Elżbieto, Ty przez całe życie byłaś pocieszycielką ubogich, w nich rozpoznałaś i ukochałaś Chrystusa. Dlatego tak hojnie rozdzielałaś dary miłości wszystkim proszącym o wsparcie. Gdy zabrakło dochodów, sprzedawałaś klejnoty i kosztowne szaty. Sama osobiście usługiwałaś chorym najbardziej odrażającym. Niech Twoja heroiczna miłość bliźniego wyjedna nam cnotę miłosierdzia i miłości dla tych, z którymi nam przyszło żyć. Amen.

Dzień 8 - 15 listopada
Święta Elżbieto, Twoja heroiczna miłość bliźniego posunęła się tak daleko, że gdy wyczerpały się wszystkie środki materialne, Ty - księżna, poszłaś żebrać, by w ten sposób zaradzić potrzebom ubogich. Bez reszty oddałaś się Chrystusowi w cierpiących i biednych tak, że w krótkim czasie spaliłaś się na ołtarzu miłości. Wyproś dla nas łaskę poświęcenia się dla innych i zapomnienia o sobie, bo Chrystus powiedział: "cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili". Amen.

Dzień 9 - 16 listopada
Święta Elżbieto, Twoje życie było bardzo trudne, ale wpatrzona w Chrystusa dźwigającego krzyż mężnie wstępowałaś w Jego ślady. Przykładem był dla Ciebie święty Franciszek, obdarzony stygmatami męki Chrystusa. Dziś, gdy z Chrystusem radujesz się w chwale, racz się wstawiać do Niego za nami, byśmy idąc tą samą drogą, otrzymali podobną chwałę w Jego królestwie. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Miłosierny Boże, święta Elżbieta, wierna naśladowczyni świętego Ojca naszego Franciszka, jaśniejąca wzniosłymi cnotami, umiłowała Ciebie całym sercem, a w bliźnich widziała samego Chrystusa; prosimy przez jej wstawiennictwo o łaskę naśladowania jej w doskonałej miłości Boga i bliźniego, pokucie i zapomnieniu o sobie, byśmy mogli otrzymać odpuszczenie grzechów, wzrost w cnotach, czystość duszy i pokój i dojść do zjednoczenia z Tobą w Ojczyźnie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

/ tekst wg. www.katolik.pl /

Modlitwy do św. Elżbiety

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich, za jej wstawiennictwem daj nam ducha miłości, abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

/ tekst wg. www.mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl /

Święta Elżbieto, Ty byłaś w pełni otwarta i gotowa na wezwanie Boże. Nie pozwoliłaś pogrążyć się w przemijających rzeczach tego świata, wyrzekając się ich świadomie. Zaangażowałaś się z całych sił dla ludzi, niosąc pomoc potrzebującym. Szczególną miłością darzyłaś ubogich i chorych. Z miłości przeżywałaś wspólnie z nimi ich dolę. W każdej sytuacji życiowej wypełniałaś Wole Bożą, nawet wtedy, gdy ta była wobec Ciebie twarda i wymagała od Ciebie tego, co najdroższe, jednak to wszystko było możliwe tylko dzięki temu, że w ciszy i modlitwie szukałaś siły. Nasze Założycielki obrały Ciebie jako Patronkę. Spraw, byśmy nauczyły się od Ciebie uwalniać od niepotrzebnych rzeczy tego świata. Wskaż nam na to, że tylko miłość się liczy. Tylko wtedy, gdy modlitwa będzie dla nas źródłem siły i wolności, będziemy zdolne, za twoim wzorem do podejmowania zadań, jakich Bóg od nas oczekuje. Święta Elżbieto, bądź dla nas wzorem. Zanieś potrzeby naszego Zgromadzenia i Wspólnoty Apostolskiej przed Boży Tron. Wprowadź nas na drogę miłości Boga i ludzi. Prosimy Cię o to, byśmy trwały w Twoim duchu, który jest duchem Ewangelii. Amen.

/ tekst wg. www.elzbietanki.diecezja.torun.pl /

Pieśni o świętej Elżbiecie

Dzięki uprzejmości Sióstr Elżbietanek z Zalesia Górnego możemy wysłuchać nagrań kilku z nich.

Ty coś tak bardzo kochała cierpiących

Ty coś tak bardzo kochała cierpiących,
Święta Elżbieto z tronu niebieskiego,
wejrzyj na biednych pielgrzymów płaczących,
ratuj wśród nędzy wygnania ziemskiego.

Zziębniętych ogrzj ogniem Twej miłości,
którym Twe serce już na wieki płonie,
ciemnych poprowadź ku boskiej światłości,
upadłym podaj miłosierne dłonie.

Proś, by nam nigdy nie zabrakło chleba,
który głód duszy tak błogo nasyca,
a potem wszystkich pociągnij do nieba,
gdzie słodki Jezus wybranych zachwyca.

Tam, gdzie On z Matką Niepokalaną
Króluje wiecznie w jasnościach Syjonu
Z Tobą, o Święta niech pieśń nieprzebrana
Śpiewamy wszyscy u stóp Jego tronu.

Święta Elżbieto

Święta Elżbieto, nasza Patronko
Święta Elżbieto, prowadź nas
Święta Elżbieto, nasza Patronko
W drugim człowieku Boga nam wskaż.

Ty któraś żyła tak dawno temu
Przynosisz ducha dziś nam
W biednym, ubogim, pogardzanym
Chrystusa widzieć naucz nas.

Świat dziś zamyka oczy na miłość
Która uwalnia z grzechu nas.
Ty nas poprowadź drogą wolności
Chrystusa widzieć naucz nas.

Elżbieto naucz nas

Twoje życie różami zaznaczone było
Choć Twa droga przez ciernie i pokutę wiodła
Miłość była Elżbieto Twą jedyną siłą,
która nigdy Cię nie zawiodła.
W Twoich dłoniach królewskich nie zabrakło chleba,
Byś nim zawsze podzielić mogła się z biednymi,
Dobre serce Twoje odbiciem było nieba
Które w Tobie objawiło się na ziemi

Ref:
Elżbieto naucz nas,
Jak życie różami ozdobić
Jak ludziom miłość dać
I w Bogu swe serce zatopić,
Elżbieto naucz nas
Jak Ewangelię wypełnić,
By stać się dobrym jak chleb
i ziemię w niebo przemienić

Jak Franciszek chodziłaś Ewangelii drogą
swe zaszczyty królewskie za nic uważałaś
kiedy w serce twoje padło Boże Słowo
dla Chrystusa ubóstwo wybrałaś
ucząc się Miłosierdzia jako wielkiej cnoty,
dzisiaj my, Twoje dzieci, za Tobą idziemy
Pragnąc, by nasze serca pełne były nieba
Które w nas objawi się na ziemi.

Tak dawno to było...

Tak dawno to było już wstecz kilka wieków,
gdy nasza Patronka Elżbieta szukała Chrystusa
w cierpiącym człowieku,
służyła we wszystkich potrzebach.

Ref:
Dzisiejszy świat wciąż znękany bólem
cierpiących oczu nie da ukryć się
miłości Twej tak bardzo nam brakuje
dobroci Twej, rozdającej chleb.
Wraz z Tobą ludziom chcemy nieść Chrystusa,
pomagać tym, co iść nie mogą już,
bo cały świat wciąż czeka na Elżbiety,
co niosą miłość jak bukiety róż.

Choć życie radosne uśmiechy jej stało
zabawy i bale, turnieje, to jednak Jej serce
wciąż Boga szukało tam,
gdzie było ludzkie cierpienie.

Szłaś po tej ziemi

Szłaś po tej ziemi jak promień słońca
podając wszystkim pomocną dłoń
serce rozdając jak bochen chleba
nie szczędząc czasu i pracy rąk.

ref:
O Elżbieto, o Elżbieto z Tobą miłość chcę światu nieść
siostro ma, o Elżbieto, o Elżbieto weź me dłonie i serce weź.

Znałaś tak dobrze ból samotności
Gorycz tęsknoty i smutku łzy,
lecz nie traciłaś Bożej radości
naucz mnie tak żyć jak żyłaśTy.

Pozwól mi spłonąć w ogniu miłości,
nieść ludziom radość, ocierać łzy
i głosić światu całej ludzkości,
że przyjdą jeszcze słoneczne dni.

Święta Elżbieto, nasza Patronko

1. Święta Elżbieto, nasza Patronko
Twój duch wciąż żyje, żyje wśród nas
Widzimy to w każdym miejscu
Gdzie zagna życie nas.

2. Choć żyłaś na dworze w dalekim Wartburgu
Tak dawno tyle, tyle już lat
Idea Twa pozostała
Podziwia ją cały świat.

3. Rzuciłaś Elżbieto wygodne życie
Podałaś Bogu swoją dłoń
Całym sercem i duszą
Służyłaś biednym jak On.

4. Chwaliłaś Boga w cierpiącym człowieku
Modlitwą i pracą swoich rąk
Przywdziałaś habit zakonny
Bo chciałaś żyć tak jak On.

/ tekst wg. www.apostol.pl /

Pieśń świętej Elżbiety

Matko Elżbieto

wszelkie prawa zastrzeżone © Daniel
Odwiedzin: 163828   od 1.11.2010
Twoje IP:3.235.77.252